كتيبه بنگله انبار خوراكي مسجد سليمان

سه شنبه بیست و دوم مرداد ماه 1398كتيبه بنگله انبار خوراكي مسجد سليمان

بنگله يا همان خانه هاي كارگري در گذشته به عنوان اسكان كارگران در مناطق نفتي از جمله مسجد سليمان به شمار مي آمدند .