درگيري پليس با مردم در روزهاي ملي شدن صنعت نفت

دوشنبه بیست و سوم دي ماه 1398درگيري پليس با مردم در روزهاي ملي شدن صنعت نفت

درگيري پليس با مردم در روزهاي ملي شدن صنعت نفت مقابل مجلس شوراي ملي - بهارستان ، سال 1330 شمسي