بازديد حسين مكي از پالايشگاه كرمانشاه

يکشنبه بیستم بهمن ماه 1398بازديد حسين مكي از پالايشگاه كرمانشاه

بازديد حسين مكي از پالايشگاه كرمانشاه در زمان ملي شدن صنعت نفت