آثار نخستین کاوشگران نفت در مامتین

چهارشنبه بیست و سوم فروردين ماه 1396آثار نخستین کاوشگران نفت در مامتین

آثار به جا مانده از كاوشگران نفت در منطقه مامتين؛ نخستين تلاش ها براي كشف نفت در جنوب ايران كه به شكست انجاميد.