تابلوي كارگران صنعت نفت

دوشنبه هیجدهم ارديبهشت ماه 1396تابلوي كارگران صنعت نفت

تابلوي نقاشي، اثر هنرمند فقيد، هوشنگ پزشك نيا، از كاركنان پالايشگاه آبادان كه به سال 1349 نقاشي شده و موضوع آن كارگران صنعت نفت است.