شاه قاجار و دارسي

چهارشنبه دهم خرداد ماه 1396شاه قاجار و دارسي

ویلیام ناکس دارسی در خرداد ماه 1280 خورشیدی، امتیاز نامه نفت را به امضای شاه قاجار، مظفرالدین شاه رساند و هفت سال پس از آن نفت از چاه شماره يك مسجد سليمان فوران كرد.