روزنگار نفت/ اسفند ماه

دوشنبه بیست و نهم بهمن ماه 1397روزنگار نفت/ اسفند ماه

قبول پيشنهاد ملي شدن نفت از سوي مجلس شوراي ملي، كودتاي رضاخان، درگذشت دكتر محمد مصدق، گشايش پالايشگاه دوم تهران و كارخانه روغن‌سازي، ملي شدن صنعت نفت و ...

فاطمه تركچي

سوم اسفند سال 1299: كودتاي سوم اسفند توسط سیدضیاءالدین طباطبایی و رضاخان میرپنج (فرمانده فوج قزاق) اتفاق افتاد. به اين ترتيب مقدمات سرنگوني قاجاريه فراهم شد كه مي‌توان از منظر تأثير تحولات نفت بر تاريخ ايران ‌زمين، آن را بخشي از داستان پرفراز و نشيب ايران معاصر دانست كه به دليل مخالفت احمدشاه با قرارداد 1919 رخ داد كه میان وثوق‌الدوله و سرپرسي كاكس، وزير مختار انگليس به امضا رسيده بود. در واقع، اکتشاف نفت ایران و ضرورت کنترل بر تولید و صدور آن، جوهر کودتای سوم اسفند بود.

كودتاي رضاخان

چهاردهم اسفند سال 1345: دكتر محمد مصدق در خانه خود در روستاي احمد آباد، درگذشت. مصدق كه پس از ملي كردن نفت، در كودتاي مرداد 1332 از نخست وزيري كنار گذاشته شده بود، ابتدا محاكمه و به سه سال حبس محكوم شد و پس از تحمل زندان تا هنگام مرگ در خانه خود در روستاي احمد آباد در تبعيد به سر برد.  

هفدهم اسفند سال 1329: تصميم كميسيون مخصوص نفت داير به قبول پيشنهاد ملي شدن صنعت نفت ايران اعلام شد و در نهایت، روز 29 اسفند، نمایندگان مجلس شورای ملی، این پیشنهاد را به تصویب رساندند.

بيستم اسفند در سال 1336: خط لوله ازنا ـ اصفهان شروع به كار كرد.

بيست و چهارم اسفند سال 1353: پالايشگاه دوم تهران و كارخانه روغن‌سازي گشايش يافت.

تصوير پتروشيمي شيراز

بيست و چهارم اسفند سال 1353: مجتمع پتروشيمي شيراز دو قرارداد «سرويس‌هاي جانبي» و «خدمات پيمانكار كل در ايران» را با ديوي پاورگس انگليسي منعقد كرد.

بيست و نهم اسفند سال 1297: انجمن نفت آمريكا تأسيس شد.

بيست و نهم اسفند سال 1329: نخستين امتياز نفتي خاورميانه باطل شد و صنعت نفت ايران به همت فراکسیون ملی مجلس شورا به رهبری دكتر مصدق، ملي شد و تشكيل شركت ملي نفت ايران به تصويب رسيد؛ مردم نیز این تحول را جشن گرفتند.