چهارشنبه بیست و یکم تير ماه 1396 فاز دوم مرمت موزه پمپ بنزین دروازه دولت

تداوم روند اجراييِ مرمت و بازسازي فاز دوم طرح موزه پمپ بنزين دروازه دولت تهران

عكس: مسلم عباسي