شنبه هفتم مرداد ماه 1396 بازديد از موزه هنرهاي معاصر آبادان

بازديد دكتر اكبر نعمت الهي، مدير موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت و همراهان از موزه هنرهاي معاصر آبادان