يکشنبه هشتم مرداد ماه 1396 بازديد مديركل گردشگري اروند از موزه بنزين خانه

بازديد دكتر موسوي، مديركل گردشگري منطقه آزاد اروند و مهندس پاك گهر، مديركل ميراث فرهنگي آبادان و خرمشهر از
"موزه بنزين خانه آبادان".