شنبه بیست و یکم مرداد ماه 1396 گردهمايي نمايندگان موزه نفت

"گردهمايي نمايندگان موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت در صندوق ها و كانون هاي بازنشستگي سراسر كشور"