يکشنبه بیست و دوم مرداد ماه 1396 بازدید از گنجينه اشياء و مركز اسناد موزه نفت

بازديد از گنجينه اشياء و مركز اسناد موزه صنعت نفت در حاشيه گردهمايي نمايندگان موزه نفت در صندوق ها و كانون هاي بازنشستگي سراسر كشور