سه شنبه بیست و چهارم مرداد ماه 1396 بازدید نمایندگان موزه نفت از مرکز اسناد

نمايندگان موزه هاي نفت در صندوق ها و كانون هاي بازنشستگي صنعت نفت سراسر كشور از مركز اسناد موزه نفت
ديدن مي كنند.

عكس از مسلم عباسي