سه شنبه سی و یکم مرداد ماه 1396 بازدید دانش آموزان از موزه بنزین خانه آبادان

بازدید دانش آموزان از "موزه بنزین خانه آبادان"