دوشنبه هشتم آبان ماه 1396 تندیس تندگويان

تنديس مهندس محمد جواد تندگويان وزير شهيد صنعت نفت در مقابل ساختمان مركزي وزارت نفت.
وي روز نهم آبان 1359 در حوالي آبادان به اسارت نيروهاي متجاوز عراقي درآمد.

عكس از مسلم عباسي