دوشنبه بیست و دوم آبان ماه 1396 بازدید مدیرعامل پالایش و پخش از موزه بنزین خانه

علیرضا صادق آبادی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی
از موزه بنزین خانه آبادان دیدن می کند.