پنج شنبه دوم آذر ماه 1396 عمارت هشت بنگله اهواز

عمارت موسوم به "هشت بنگله" در اهواز که ساخت آن به زمان پهلوی اول بازمی گردد و در استفاده راه آهن قرار داشته است. این اثر با معماری ایرانی- اسلامی که ثبت ملی نیز شده، متاسفانه در معرض تخریب و فروپاشی است و در صورت عدم مرمت، در آینده نزدیک، از ميان خواهد رفت.                       

انتخاب و شرح عکس: وحید رضا خلیلی
روابط عمومی مناطق نفتخیز