سه شنبه هفتم آذر ماه 1396 بازديد خبرنگاران از باغ موزه نفت كرمان

نمايندگان رسانه هاي جمعي به همراه مدير موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت از روند اجرايي پروژه باغ موزه نفت كرمان
بازديد كردند.