يکشنبه بیست و ششم آذر ماه 1396 مرمت موزه كارآموزان

حافظ اسدي، مدرس پيشين آموزشگاه حرفه اي آبادان، در حال مرمت ماكت هاي آزمايشگاه برق. محل اين آموزشگاه قرار است به عنوان دومين موزه از طرح موزه هاي نفت و با نام "موزه كارآموزان آبادان" به زودي مورد بهره برداري قرار گيرد.