چهارشنبه بیست و نهم آذر ماه 1396 روز بزرگداشت شهید تند گویان

29 آذر ماه روز بزرگداشت شهید تند گویان و شهدای صنعت نفت گرامی باد