يکشنبه سوم دي ماه 1396 آموزشگاه حرفه ای

آموزشگاه حرفه اي آبادان (موزه كارآموزان) آخرين مراحل آماده سازي را پشت سر مي گذارد و به زودي به عنوان دومين موزه
از طرح موزه هاي صنعت نفت، گشايش خواهد يافت.