شنبه نهم دي ماه 1396 سفیر هندوستان در

سوراب كومار، سفير كشور هندوستان در ايران و هيات همراه از "موزه بنزين خانه آبادان" ديدن مي كنند.