سه شنبه دوازدهم دي ماه 1396 انتقال جرثقیل اکوان

جرثقيل اكوان توسط دو شناور شركت مهندسي و ساخت تاسيسات دريايي، جهت انجام مرمت و بازسازي به بندر خرمشهر
انتقال مي يابد.

عكس: عليرضا شكاري