دوشنبه ششم فروردين ماه 1397 ورود تورهاي گردشگري به

"موزه بنزين خانه آبادان"، نخستين موزه از طرح موزه هاي نفت، يكي از مقاصد تورهاي گردشگري شهر آبادان در نوروز امسال است.