شنبه هشتم ارديبهشت ماه 1397 كاركنان پتروشيمي در موزه بنزين خانه آبادان

بازديد گروهي از كارشناسان و مسئولان پتروشيمي كشور، از "موزه بنزين خانه آبادان"