شنبه دوازدهم خرداد ماه 1397 دكل سانتا ريتا 95 ساله شد

دكل نفتي شماره يك "سانتا ريتا" كه در محوطه دانشگاه آستين ايالت تگزاس نگهداري مي شود، 95 ساله شد. اين نخستين دكلي بود كه در بيابان هاي شرق تگزاس به نفت رسيد.