سه شنبه بیست و دوم خرداد ماه 1397 موزه پمپ بنزين دروزاه دولت در آستانه افتتاح

پمپ بنزين دروزاه دولت تهران، پس از گذراندن آخرين مراحل مرمت، به زودي به عنوان سومين موزه از طرح موزه هاي نفت

به روي عموم گشوده خواهد شد.