شنبه دوم تير ماه 1397 موزه بنزین والتر

موزه بنزين والتر در ايالت ميشيگان آمريكا. در اين موزه انواع پمپ ها و ظروف حمل بنزين و گازوييل، علائم و مارك هاي تجاري مربوط به فرآورده هاي سوختي و اسناد و مدارك مانند برگه هاي ماليات مرتبط با توزيع و فروش بنزين به نمايش درآمده است.