چهارشنبه سیزدهم تير ماه 1397

اتاق شمار يك در بخش اتاق هاي پنجگانه "موزه كارآموزان آبادان". در اين اتاق "گاه نگار" وقايع نفت ايران و جهان به صورت تطبيقي با رويدادهاي نفت در آبادان، با تصاوير و زيرنويس، به نمايش درآمده است.