سه شنبه بیستم شهریور ماه 1397 نصب تابلوی پمپ بنزین دروازه دولت

تابلوي پمپ بنزين دروازه دولت (جايگاه شماره 6 تهران) كه قرار است به زودي به يكي از موزه هاي نفت تبديل شود، به شكل اوليه بازسازي و نصب شد.