چهارشنبه یازدهم مهر ماه 1397 موزه پمپ بنزين دروازه دولت

موزه پمپ بنزين دروازه دولت تهران در تقاطع خيابان سعدي و انقلاب به زودي به روي مردم گشوده مي شود. پمپ بنزين دروزاه دولت از جمله جايگاه هاي قديمي در تهران است كه توسط شركت نفت انگليس و ايران در دوران پهلوي اول ساخته شده و بناي آن از معماري ويژه اي برخوردار است.