سه شنبه پانزدهم آبان ماه 1397 فانوس های باند فرودگاه سیری

فانوس ها (چراغ هاي راهنماي) باند فرودگاه سيري ديروز و امروز. سمت چپ فانوسي كه با نفت روشن مي شده و سمت راست چراغ هاي راهنماي الكتريكي امروز.

عكس: عليرضا شكاري