شنبه سیزدهم بهمن ماه 1397 خودروهاي كلاسيك در موزه بنزين خانه آبادان

استقبال از نمايشگاه خودروهاي كلاسيك در "موزه بنزين خانه آبادان"