چهارشنبه بیست و دوم دي ماه 1395 نمایی از موزه پمپ بنزین آبادان

بازسازی بخش هایی از تاریخ پخش فرآورده های نفتی در موزه پمپ بنزین آبادان که در روز سه شنبه، 28 دی ماه
کشایش خواهد یافت.

عکس از مصطفی حسینی