شنبه ششم خرداد ماه 1396 موزه نفت و پیشکسوتان اصفهانی

موزه نفت همكاري خود را با بازنشستگان و پيشكسوتان صنعت نفت در اصفهان، گسترش مي دهد.