سه شنبه بیست و سوم خرداد ماه 1396 یادگارهای رزمندگان در دارخوین

دستنوشته هاي رزمندگان بر ديوارهاي تلمبه خانه دارخوين كه از زمان جنگ تحميلي و روزهايي كه اين تلمبه خانه به عنوان مقر رزمندگان استفاده مي شد، به جاي مانده است. ساختمان ها و تاسيسات اين تلمبه خانه به يكي از موزه هاي نفت تبديل خواهد شد.