چهارشنبه نهم مهر ماه 1399 فروشنده سوخت در موزه بنزین‌خانه آبادان

لباس فروشندگان سوخت و فرآورده‌های نفتی در موزه بنزین‌خانه آبادان

(طراحی شده بر اساس تصاویر قدیمی)