سه شنبه بیست و چهارم فروردين ماه 1400 موزه پمپ بنزین دروازه دولت

نمای 360 درجه موزه پمپ بنزین دروازه دولت - عکاس: آقای درجاتی