دكتر محمود طالقاني:

"موزه ميراث روستايي گيلان" ميراث اقشار پايين جامعه است

شنبه بیست و چهارم تير ماه 1396

بنيان گذار و مجري "موزه ميراث روستايي گيلان" گفت: "موزه هاي كشور بيشتر به ميراث حاكمان و طبقات بالاي جامعه پرداخته اند، اما در موزه ميراث روستايي گيلان مي توانيد ميراث اقشار پايين جامعه را مشاهده كنيد."

دكتر محمود طالقاني در بازديد جمعي از كاركنان، كارشناسان و مديران بخش هاي مختلف موزه نفت از "موزه ميراث روستايي گيلان" با اعلام اين مطلب افزود: "بافت روستايي در ايران تحت عنوان مدرنيزاسيون تخريب شده است و اين در حالي است كه در بسياري از كشورهاي پيشرفته شما بناهاي روستايي را از 200 تا 300 سال پيش مشاهده مي كنيد."

وي در پاسخ به سوالي در مورد امكان حفظ بناهاي روستايي در محل اصلي خود، به جاي انتقال يا دوباره سازي آنها در مكاني ديگر، گفت: "متاسفانه تخريب بافت روستايي طي دهه هاي گذشته به صورتي بوده كه بسختي مي توان حتي بنايي را يافت كه 50 سال از عمر آن گذشته و دست نخورده باشد. بعلاوه چنانچه بناهايي هم از اين تخريب جان سالم به در برده باشند، چنان در محاصره مظاهر جديد قرار گرفته اند كه حفظ هويت آنها بسيار مشكل است."

photo_2017-07-16_10-17-18

طالقاني كه تز دكتراي خود را در دانشگاه سوربن فرانسه در سال 1975 با عنوان "شهرسازي و توسعه نيافتگي در ايران" به نگارش درآورده است، مي افزايد: "شهر نشيني يكي از عوامل توسعه تلقي مي شود، اما در ايران شهرنشيني تنها به مثابه يك ويترين عمل كرده و مانع توسعه شده است."

وي با آرزوي توفيق براي دست اندركاران موزه نفت، به تعريف يونسكو از موزه اشاره كرد و يادآور شد: "بنا بر اين تعريف، موزه محل يادآوري و تذكر است، اما چه تعداد از موزه هاي ما واقعا چنين هستند؟ من اميدوارم چنين امري در موزه نفت رخ دهند. زيرا ما بايد از سطح بگذريم و به عمق برسيم."

بنيان گذار "موزه ميراث روستايي گيلان" با اشاره به استقبال خوب بازديد كنندگان از اين موزه، تاكيد كرد: "از نظر من، مهم تر از تعداد بازديد كنندگان، رواج دوباره لباس هاي بومي اين منطقه، در ميان لباس هاي مورد استفاده خانواده هاست و حتي دوزندگاني با تخصصي در دوخت و دوز اين گونه لباس ها در حال فعاليت هستند. همين گرايش در زمينه معماري نيز ديده مي شود."

photo_2017-07-16_10-28-00

يادآوري مي شود "موزه ميراث روستايي گيلان" در پارك جنگلي سراوان رشت در مساحتي به وسعت 45 هكتار از سال 1385 راه اندازي شده و خانه هاي روستايي نواحي شرق و غرب گيلان، با خريداري اين خانه ها در محل اصلي و انتقال آنها به اين موزه، بازسازي شده اند. قدمت برخي از اين خانه ها به بيش از 200 سال مي رسد و در عمر خود زلزله هاي شديد و بارش هاي سنگين برف را تحمل كرده اند.

كاركنان موزه نفت در بازديدي يك روزه از اين موزه، با تجربيات دست اندركاران آن از نزديك آشنا شدند.