تماس با ما

آدرس:

تهران، خيابان سهروردی شمالی، انتهاي خيابان خرمشهربين خيابان صابونچی و خيابان قنبرزاده، پلاك 214طبقه دوم موزه ها و اسناد صنعت نفت.

تلفن:

+2188512010

ايميل:

info@petromuseum.ir