اهداي يادگارهاي دو تن از پيشكسوتان به موزه نفت

دوشنبه هشتم بهمن ماه 1397اهداي يادگارهاي دو تن از پيشكسوتان به موزه نفت

يادگارهاي منوچهر سكوت و عزيزا.. ملوك پور، دو تن از پيشكسوتان نفتي به موزه نفت اهدا شد.

منوچهر سكوت b

به گزارش پايگاه اطلاع رساني پتروميوزيم، يادگارهاي دوران خدمت مرحوم منوچهر سكوت از كاركنان شركت اكتشاف و توليد، شامل مدارك شناسايي و عكس توسط خانم بتول شهرام فر، همسر وي، به موزه هاي نفت اهدا شده اند.

منوچهر سكوت a

كارت شناسايي شركت ملي نفت به سال 1345، گواهي نامه پايان تحصيلات دوره ابتدايي به سال 1329، صادره از نفت شهر كرمانشاه و تعدادي عكس از دوران كاري، از جمله اسناد متعلق به منوچهر سكوت هستند.

اهداي چراغ 14 فتيله اي

چراغ 14 فتيله اي

عزيزا.. ملوك پور، مدير پيشين تامين و توزيع سوخت، در شركت ملي نفت نيز يك چراغ 14 فتيله اي را با قدمت 110 سال به موزه نفت اهدا كرد.

ملوك پور متولد سال 1317 و كارشناس ارشد جغرافياي اقتصادي است كه در سال 1348 به استخدام شركت ملي نفت درآمده و پس از 28 سال خدمت در سال 1376 بازنشسته شده است.