مدير موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت:

براي ثبت جهاني ميراث نفت تلاش مي كنيم

چهارشنبه هفدهم بهمن ماه 1397براي ثبت جهاني ميراث نفت تلاش مي كنيم

تلاش داريم تا حداقل آن بخش هايي از ميراث صنعت نفت را كه نه تنها براي ما، بلكه براي جهان اهميت دارد، به ثبت جهاني برسانيم و در اين مسير از كميته حافظه جهاني مي خواهيم ما را ياري كند.

مدير موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت در برنامه كارگاه آموزشي حافظه جهاني كه صبح امروز در موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت برگزار شد، ضمن بيان اين مطلب افزود: "در صنعت نفت ميراث ارزشمندي داريم، از جمله جرثقيل اكوان كه خاطره طولاني دارد و نقش حياتي در تاريخ معاصر جهان بازي كرده است."

دكتر اكبر نعمت الهي افزود: "در ثبت داخل هم تا كنون اقدمات موثري با همكاري همكاران مان در سازمان ميراث فرهنگي انجام داده ايم و اميدواريم با تشخيص كميته حافظه جهاني بتوانيم مواردي را كه بايد دنبال كنيم يافته و اين نهضت ثبت آثار صنعت نفت را ادامه دهيم."

نعمت الهي همچنين از آمادگي دست اندركاران موزه هاي نفت براي جلوگيري از نابودي ميراث صنعتي كشور و نفت خبر داد و افزود: "موزه كارآموزان آبادان به عنوان نبزرگترين موزه صنعتي كشور چندي پيش در آبادان افتتاح شد و با تجاربي كه اكنون موزه هاي نفت از آن برخوردار است، پيش بيني مي كنيم در آينده نزديك براي حفظ و ثبت آثار صنعت نفت كه بخشي مهمي از تاريخ معاصر كشورمان را تشكيل مي دهد، گام هاي مهم ديگري برداشته شود."