پروانه راه اندازي موزه بنزين خانه آبادان صادرشد

چهارشنبه بیست و سوم مرداد ماه 1398پروانه راه اندازي موزه بنزين خانه آبادان صادرشد

از سوي سازمان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري پروانه راه اندازي موزه بنزين خانه آبادان صادرشد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني پترو ميوزيوم ، اين پروانه راه اندازي به امضاي محمد حسن طالبيان معاون ميراث فرهنگي و محمدرضا كارگر مديركل موزه ها و اموال منقول تاريخي – فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري رسيده است . در متن اين پروانه راه اندازي آمده است : نظر به بخشنامه شماره 101015/45011 مورخ 9/5/1389  معاون اول محترم رييس جمهور ، پروانه راه اندازي موزه بنزين خانه آبادان به آدرس : خوزستان – آبادان ، خيابان شهرداري مركزي ، جنب پمپ بنزين ، روبروي شوراي اسلامي شهر كدپستي : 6316953136 وابسته به وزارت نفت اعطا مي گردد. اعتبار اين پروانه از تاريخ صدور به مدت يك سال شمسي بوده و قابل تمديد مي باشد .