تلفيق هنر و صنعت در موزه هاي نفت

يکشنبه چهاردهم مهر ماه 1398تلفيق هنر و صنعت در موزه هاي نفت

با شكل گيري مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت دراواخر سال 92، فصل جديدي از فعاليت هاي فرهنگي در اين صنعت آغاز و روند حفظ ميراث ماندگارصنعت نفت با بيش از 110 سال تاريخ در كشور فراهم شد .
به گزارش پايگاه اطلاع رساني پتروميوزيم ، در روند راه اندازي موزه هاي صنعت نفت،  بهره گيري از توان هنرمندان كشوربه خصوص تصويرگران، نگارگران، نقاشان و طراحان در غناي هرچه بيشتر اين موزه ها مورد تاكيد مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت قراردارد . در حال حاضر برخي از آثار اين هنرمندان با الهام از صنعت نفت و استفاده از ضايعات به جاي مانده از اين صنعت درموزه هاي صنعت نفت در شهرهاي آبادان و تهران مورد استفاده قرار گرفته و برخي ديگرنيزقراراست در موزه هاي ديگر صنعت نفت در شهرهاي كرمان ، مشهد و مسجد سليمان به نمايش درآيد .
درتصوير فوق كه در عنوان اين مطلب قرارگرفته است ، نقاشي "بنفشه احمدزاده "ازهنرمندان نقاش و تصويرگركشوررا مشاهده مي كنيد كه قراراست در موزه صنعت نفت كرمان درمعرض ديد عموم قرارگيرد. دراين اثر هنري كه ازتكنيك رنگ روغن استفاده شده ، نماي كلي از ساختمان موزه نفت سوزها در كرمان به تصوير درآمده است .
درتصويرديگري  از اين هنرمند كه آنرا در ادامه مشاهده مي كنيد، احمدزاده با استفاده ازتكنيك اسيد روي فلزبا توجه به قدمت و پيشينه صنعت نفت دركشور، طرحی شماتیک از يك دكل حفاري را در يكي از فرم هاي معماري ايراني نشان داده است .

20191006_104708