انتصاب مجری طرح موزه صنعت پخش فراورده های نفتی کشور در مشهد

يکشنبه هشتم دي ماه 1398انتصاب مجری طرح موزه صنعت پخش فراورده های نفتی کشور در مشهد

مدير موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت در حكمي محمد مهدي لياقت ورز را به سمت مجری طرح موزه صنعت پخش فراورده های نفتی کشور در مشهد منصوب كرد .

به گزارش پايگاه اطلاع رساني پتروميوزيم ، در حكم اكبر نعمت الهي مدير موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت به لياقت ورز آمده است : نظر به تعهد و تجربيات جنابعالي بدين وسيله به سمت مجری طرح موزه صنعت پخش فراورده های نفتی کشور در مشهد منصوب مي شويد.
عملياتي كردن تصميمات شوراي راهبردي و گروه راه اندازي موزه و پيگيري امور مربوطه و همچنين شناسايي ، انتقال و مرمت كليه اسناد و اشياء و بازسازي ، تعمير و راه اندازي تجهيزات منصوبه به موزه ، از وظايف اصلي است كه در اين حكم به انجام آن تاكيد شده است .

                                                          
photo_2019-12-29_11-49-24