سرعت بخشيدن به روند راه اندازي موزه اکتشاف،حفاری و تولید صنعت نفت درمسجدسلیمان

شنبه هفتم دي ماه 1398سرعت بخشيدن به روند راه اندازي موزه اکتشاف،حفاری و تولید صنعت نفت درمسجدسلیمان

درنخستین جلسه کارگروه موزه اکتشاف،حفاری و تولید صنعت نفت در مسجد سليمان برروند سرعت بخشيدن درراه اندازي و تكميل اين موزه تاكيد شد.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني پتروميوزيم ، قباد ناصری،مدیرعامل شركت بهره برداري نفت و گازمسجد سليمان و رئيس كارگروه موزه اکتشاف،حفاری و تولید صنعت نفت درمسجد سليمان ،درنخستین جلسه اين کارگروه به اقدامات مدیریت موزه ها ومرکز اسناد صنعت نفت و همچنين دستورمهندس زنگنه وزير نفت ، برای تسریع درتکمیل و راه اندازی موزه اکتشاف،حفاری و تولید صنعت نفت ایران درمسجدسلیمان اشاره كرد و خواستارمشارکت و توجه بیشترمدیران و کارشناسان اين شرکت در تجهیز علمی و فنی اين موزه شد.
در اين نشست همچنين ، محمدرضا جواهری،مشاورارشد مدیر موزه ها و مرکزاسناد صنعت نفت ،راه اندازي موزه در مسجد سليمان را فرصتی مناسب برای معرفی بهینه فعالیت ها و تلاش های کارکنان سختکوش شرکت بهره برداري نفت و گازمسجد سليمان با توجه به اهمیت آن در تاریخ صنعت نفت اعلام كرد .
لازم به يادآوري است ، فرشيد خدادادیان، مجری طرح موزه اکتشاف،حفاری و تولید صنعت نفت درمسجد سليمان و دبیراين کارگروه ، نيز در اين جلسه به محورهای مدنظرمدیریت موزه ها ومرکزاسناد صنعت نفت در راه اندازي اين موزه اشاره كرد و به تشريح آنها پرداخت .