روز جهانی گردشگری گرامی باد

دوشنبه هفتم مهر ماه 1399روز جهانی گردشگری گرامی باد

مديريت موزه ها و مركز اسناد صنعت نفت ، 6 مهرماه روز جهانی گردشگری را گرامی می دارد .