حضور مدیر امور حقوقی شرکت نفت در غرفه مدیریت موزه ها

يکشنبه بیست و پنجم ارديبهشت ماه 1401حضور مدیر امور حقوقی شرکت نفت در غرفه مدیریت موزه ها

حضور دکتر علم الهدی مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران در غرفه مدیریت موزه ها

mini_IMG_8051