حضور مدیر دانشکده مهندسی نفت دانشگاه امیرکبیر در غرفه موزه ها

يکشنبه بیست و پنجم ارديبهشت ماه 1401حضور مدیر دانشکده مهندسی نفت دانشگاه امیرکبیر در غرفه موزه ها

حضور دکتر شریفی، مدیر دانشکده مهندسی نفت دانشگاه صنعتی امیرکبیر در غرفه مدیریت موزه ها