حضور معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت در غرفه موزه ها

سه شنبه بیست و هفتم ارديبهشت ماه 1401حضور معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت در غرفه موزه ها

حضور دکتر احمد اسدزاده، معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت در غرفه مدیریت موزه ها

mini_IMG_7898